1

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

1. Naziv aktivnosti

NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE PROIZVODNJE

2. Povzetek

S kandidaturo na javnem razpisu se bo v mesnopredelovalni obrat namestila in integrirala nova tehnološka oprema, namenjena proizvodnji. Sodobna oprema nam bo omogočila optimizacijo poslovnih procesov, uvedbo tehnoloških rešitev za izboljšanje obstoječih proizvodov in uvedbo novih proizvodov ter povečanje kakovosti v proizvodnji in ureditev prostora za promocijo-degustacijo in prodajo lastnih izdelkov. Zaradi povečanja obsega dela in prilagajanju povpraševanju tržišča smo se v podjetju odločili za vlaganje v tehnološko opremo, s katero želimo izboljšati kvaliteto proizvodnje, izboljšati sledljivost proizvodnje, kupcem ponuditi nove izdelke in nove možnosti pakiranja.

3. Daljši opis

Zaradi povečanja obsega dela in prilagajanju povpraševanju tržišča smo se določili za vlaganje v tehnološko opremo s katero bomo izboljšali kvaliteto proizvodnje, sledljivost proizvodnje, kupcem ponudili nove izdelke in nove možnosti pakiranja. V okviru te investicije smo kupili novo tehnološko opremo, ki bi izboljšala celostno proizvodnjo. Namen nabave je zagotoviti, da so kakovostni materiali (surovine, embalaža in energenti) nabavljeni pravočasno in za pravo ceno. V podjetju smo za vhodne materiale in surovine definirali standarde in pravila dobave, tako da se pri vsaki nabavi kontrolira skladnost s zastavljenimi standardi in pravili. V primeru odstopanj se sprotno tudi rešujejo reklamacije do dobaviteljev. Stalno se tudi spremljajo zaloge surovin in embalaže.

V podjetju je določena oseba za komunikacijo s proizvodnjo glede potreb surovin, embalaže in energentov. S tem se doseže, da je čim manj problemov v proizvodnji in da se optimizira nabava.

4. Cilji

Glavni cilji projekta so posodobitev in povečanje prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo , uvedba novih družin izdelkov iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo iz prašičjega mesa, krepitev razvojne skupine podjetja. Posredni cilji so:

 • Proizvodnja kvalitetnih izdelkov
 • Omogočanje sledljivosti proizvodnje
 • Izdelovanje in certificiranje izdelkov kakovosti
 • Inteviziranje proizvodnje
 • Ponuditi kupcem nove izdelke in boljše možnosti pakiranja

5. Pričakovani rezultati

 • Izboljšanje kvalitete izdelkov
 • Skrajšanje časa za izvedbo naročil kupcev,
 • Znižanje stroškov pridelave,
 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • Izboljšanje produktivnosti,
 • Povečanje palete lastnih proizvodov vrhunske kvalitete,
 • Povečanje tržnega deleža s povečanjem prodaje na domačem in predvsem na tujih trgih,
 • Doseganje stabilne in trajne rasti.

1. Naziv aktivnosti

VZPOSTAVITEV KRATKE DOBAVNE VERIGE ZNOTRAJ BLAGOVNE ZNAMKE DIŠI PO PREKMURJU


Trajanje projekta: 24 mesecev

Vrednost projekta: 57.001 EUR od tega pridobljenih 45.500 EUR nepovratnih sredstev.

Projekt je sofinanciran iz razpisa PRP podukrep M16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

2. Povzetek

Cilj ukrepa M16 je pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. Namen podukrepa M16.4 je vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.

Podpora je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. V okviru projekta želimo vzpostaviti kratko dobavno verigo med rejci prašičev, lokalnimi proizvajalci različnih kmetijskih proizvodov.

3. Daljši opis

V okviru projekta želimo vzpostaviti kratko dobavno verigo med rejci prašičev, lokalnimi proizvajalci različnih kmetijskih proizvodov. Organizator kratke dobavne verige bo del kupljenih surovin tudi predelal v končne izdelke ter bo skupaj s kupljenimi izdelki prodal na lokalnem trgu. Večji del prodaje izdelkov bo prodal v svojih prodajalnah, del prodaje pa bo izvedel tudi preko drugih prodajnih poti: prodaja po premičnih stojnicah, preko spletne trgovine in prodaje javnim zavodom. Partner bo izvedel tudi več promocijskih aktivnosti v smeri promocije posameznih partnerjev v projektu in tudi skupne kratke dobavne verige.

Podjetje Kodila d.o.o. bo nadgradil obstoječe povezave med rejci prašičev in drugimi ponudniki različnih izdelkov iz lokalnega okolja. Z rejci prašičev, ki so vključeni v projekt bo vzpostavil dodatna pravila za rejo prašičev, ob tem pa zagotovil celoten odkup prašičev z višjo ceno kot se giblje na trgu. Ponudnikom različnih izdelkov bo omogočil prodajo v trgovinah podjetja in tudi po drugih prodajnih poteh. Tudi s temu ponudniki bo sklenil dolgoročno pogodbo o sodelovanju. Inovativnost projekta bo tudi v tem, da bo za prodajo vina pripravil celostno podobo embalaže in izdelal embalažo (vrečke, darilna embalaža, embalaža za transport, kozarci za vino…). Za celotni sistem kratke dobavne verige, blagovne znamke Diši po Prekmurju in trgovine podjetja Kodila d.o.o. pa bo izvedel obširno promocijo v medijih.

4. Cilji

Cilji projekta so :

 • Vzpostaviti prodajno verigo rejcev prašičev, lokalnih ponudnikov različnih izdelkov in podjetjem Kodila d.o.o. z namenom prodaje njihovih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu.
 • Posledično tudi povečati prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu.
 • S krajšimi dobavnimi verigami želimo zmanjšati obremenitev okolja zaradi prevoza proizvodov.

5. Pričakovani rezultati

 • Organizirana kratka dobavna veriga znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju, ki vključuje 11 partnerjev
 • Organizacija promocije na 5 javnih dogodkih
 • Promocijo projekta se bo izvedlo preko petih komunikacijskih sredstev
 • Izdelana vzorčna embalaža za vino (vrečke, darilna embalaža, transportna embalaža)
 • Nakup kozarcev za izvajanje promocije in prodaje vina
 • Delovanje kratke dobavne verige znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju še po končanem projektu

1. Naziv aktivnosti

REJA PRAŠIČEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Partnerji:

 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • KODILA d.o.o.
 • KMG Mikola Milan
 • KMG Žižek Jelka
 • PRIBINOVINA d.o.o.
 • JGZ Rinka
 • KMG Kuntarič Jože
 • KMG Dežman Štefan
 • KMG Kamenik Tončka

Trajanje projekta: 2020-2022

2. Povzetek

V okviru projekta se ukvarjamo s pogoji za vzpostavitev trajnostne verige in povezanosti med rejci prašičev in odkupovalcem oz. predelovalcem v izdelke višje kakovosti. Aktivnosti zajemajo seznanitev s primeri dobrih praks, testiranjem in optimizacijo sistema reje prašičev, z oceno ekonomičnosti testiranih sistemov oz. določitvi polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen bodo v sklopu projekta izvedeni preizkusi različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in genotipi na partnerskih kmetijah, ter izpeljana evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Izvedene bodo tudi aktivnosti prenosa znanja do uporabnikov.

3. Glavne dejavnosti

Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti

Aktivnosti bodo zajemale analizo dobrih praks, testiranjem in optimizacijo sistema reje prašičev, z oceno ekonomičnosti testiranih sistemov oz. določitvi polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen bo v sklopu projekta izvedeni preizkusi različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in genotipi na partnerskih kmetijah, ter izpeljana evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Izvedene bodo tudi aktivnosti prenosa znanja do uporabnikov.

4. Cilji

S sodelovanjem v trikotniku znanj med kmetijskimi gospodarstvi, kmetijskimi svetovalnimi organizacijami, raziskovalnimi institucijami, predelovalno industrijo ter drugimi razviti sistem pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti.

5. Pričakovani rezultati

 • Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo
 • Izboljšati znanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov o sistemu pitanja na višjo težo
 • Izboljšana tehnologija predelave mesa v mesne izdelke višje kakovosti
 • Gospodarnejša reja prašičev na višjo težo
 • Izboljšana dostopnost do tehnoloških in ekonomskih podatkov preko elektronske aplikacije o reji prašičev

Povezavi:

 • Spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: Povezava
 • Spletna stran PRP 2014-2020: Povezava

1. Naziv aktivnosti

Digitalizacija podjetja Kodila d.o.o.

Kratek opis projekta:

Vodstvo se je odločilo uvesti korenito preobrazbo poslovanja z vpeljavo digitalizacije na vseh področjih. Kljuni cilj je postati digitalna tovarna, na osnovi katere bo moč razviti nove digitalne poslovne modele. Projekt obsega implementacijo B2B in B2C sistema, zamenjavo tehnološko zastarelega sistema ERP in vgraditev modulov za spremljanje iMES sistema, implementacijo sistema WMS in RIP serverja, uvedbo sistema za spremljanje proizvodnje in implementacijo sistema BI. Z izobraževanjem zaposlenih za nove standarde, kibernetsko varnost in inovacije se bodo dvignile digitalne kompetence večine zaposlenih.

Vrednost projekta znaša 161.501 €, ki ga v višini 60 % sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji in rezultati:

 1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega s trenutnih 41.181 € (za leto 2018) na 43.826 € v letu po uvedbi aktivnosti iz naslova digitalizacije podjetja (leto 2021), kar bo pomenilo 6,42 % rast v omenjenem obdobju.
 2. Dvigniti digitalno kulturo podjetja ter digitalne kompetence zaposlenih za višjo pripadnost zaposlenih podjetju ter zmožnostjo hitrejšega prilagajanja procesov ter odzive na pričakovanja kupcev.
 3. Pozicioniranje podjetja kot vodilnega (nosilca) novega trenda naročanja višje cenovnih mesnih izdelkov v širši regiji – radij 300 km od sedeža podjetja, kjer štejejo lokalna pridelava, bio/eko pridelava, kontrolirano poreklo, popolna sledljivost izdelka, neoporečna kakovost ter hitra dostava (sveže).
 4. Skrajšanje povprečnega roka dobave s trenutno 3 do 5 delovnih dni na dobavo naslednji delovni dan, cilj doseči v naslednjih 2 do 3 letih tudi uvedbo novega ERP sistema in integracijo pomožnih sistemov (RIP, B2B) v integrirano celoto.
 5. Integracija sistema WMS za avtomatizacijo sledenja distribuiranih paketov (pošiljk); kar trenutno podjetje ne uporablja in zaznava kar precej težav pri izvajanju logističnih operacij (priprava paketa, pakiranje, deklariranje izdelkov, pošiljanje).
 6. Celovito sistemsko obvladovanje popolnoma avtomatiziranega in digitaliziranega procesa zorenja (ključni proizvodni proces). S sistemom povezave sistema tehtnic in senzorjev zorilnic v IS bomo pridobiti možnost boljšega in enostavnejšega sledenja faz zorenja in posledično temu zmanjšanja kala.
 7. Merjenje kvalitete zorenja izdelka z uporabo aktivnih senzorjev za merjenje aktivnosti vode v suhomesnih proizvodih (gre za IoT tehnologijo).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: Evropska kohezijska politika v Sloveniji