Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

1.Naziv aktivnosti

NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME IN UREDITEV PROSTORA ZA PROMOCIJO IN PRODAJO LASTNIH IZDELKOV

2. Povzetek

S kandidaturo na javnem razpisu iz podukrepa 4.2 bo V mesnopredelovalni obrat se bo namestila in integrirala nova tehnološka oprema, namenjena proizvodnji Sodobna oprema nam bo omogočila optimizacijo poslovnih procesov, uvedbo tehnoloških rešitev za izboljšanje obstoječih proizvodov in uvedbo novih proizvodov ter povečanje kakovosti v proizvodnji in ureditev prostora za promocijo-degustacijo in prodajo lastnih izdelkov

3. Daljši opis

Ureditev prostora za promocijo-degustacijo in prodajo lastnih izdelkov. Adaptacija nadstreška in nov prizidek v okviru katerega bomo lahko našim obiskovalcem trgovine lahko predstavili s pomočjo degustacij povečali prodajo naših izdelkov , (sušenih mesnin , namazov, zorjene govedine , paštet itd) Izvedba naložbe bo omogočila plasiranje in proizvodnjo novih ekoloških mesnin iz sheme kakovosti hrane za ekološko predelavo. Povečanje proizvodnje in širitev na nove trge se bosta odražali na rasti prihodkov, dobičku in dodani vrednosti na zaposlenega. Z realizacijo naložbe bo podjetje postalo konkurenčnejše, povečalo bo tržni delež na domačem trgu in prodrlo na tuje trge.

4. Cilji

Posodobitev in povečanje prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo , uvedba novih družin izdelkov iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo iz prašičjega mesa, krepitev razvojne skupine podjetja.

5. Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Razširili bomo prostor za degustaegustacijo in prodajo. Namestili bomo sodobno tehnološko opremo, ki je okolju prijazna, Zagnali bomo tehnološko linijo za proizvodnjo narezkov ter polpripravljenih in pripravljenih mesnin. Vanjo bo nameščen elektronski sistem za kontrolo in nadzor notranjega transporta mesa.

6. Pričakovani rezultati

 • Skrajšanje časa za izvedbo naročil kupcev,
 • znižanje stroškov pridelave,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • izboljšanje produktivnosti,
 • povečanje palete lastnih proizvodov vrhunske kvalitete,
 • povečanje tržnega deleža s povečanjem prodaje na domačem in predvsem na tujih trgih,
 • širitev na nove trge v Evropi in globalno,
 • doseganje stabilne in trajne rasti.

1.Naziv aktivnosti

NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE PROIZVODNJE

2. Povzetek

S kandidaturo na javnem razpisu se bo v mesnopredelovalni obrat namestila in integrirala nova tehnološka oprema, namenjena proizvodnji. Sodobna oprema nam bo omogočila optimizacijo poslovnih procesov, uvedbo tehnoloških rešitev za izboljšanje obstoječih proizvodov in uvedbo novih proizvodov ter povečanje kakovosti v proizvodnji in ureditev prostora za promocijo-degustacijo in prodajo lastnih izdelkov. Zaradi povečanja obsega dela in prilagajanju povpraševanju tržišča smo se v podjetju odločili za vlaganje v tehnološko opremo, s katero želimo izboljšati kvaliteto proizvodnje, izboljšati sledljivost proizvodnje, kupcem ponuditi nove izdelke in nove možnosti pakiranja.

3. Daljši opis

Zaradi povečanja obsega dela in prilagajanju povpraševanju tržišča smo se določili za vlaganje v tehnološko opremo s katero bomo izboljšali kvaliteto proizvodnje, sledljivost proizvodnje, kupcem ponudili nove izdelke in nove možnosti pakiranja. V okviru te investicije smo kupili novo tehnološko opremo, ki bi izboljšala celostno proizvodnjo. Namen nabave je zagotoviti, da so kakovostni materiali (surovine, embalaža in energenti) nabavljeni pravočasno in za pravo ceno. V podjetju smo za vhodne materiale in surovine definirali standarde in pravila dobave, tako da se pri vsaki nabavi kontrolira skladnost s zastavljenimi standardi in pravili. V primeru odstopanj se sprotno tudi rešujejo reklamacije do dobaviteljev. Stalno se tudi spremljajo zaloge surovin in embalaže.

V podjetju je določena oseba za komunikacijo s proizvodnjo glede potreb surovin, embalaže in energentov. S tem se doseže, da je čim manj problemov v proizvodnji in da se optimizira nabava.

4. Cilji

Glavni cilji projekta so posodobitev in povečanje prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo , uvedba novih družin izdelkov iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo iz prašičjega mesa, krepitev razvojne skupine podjetja. Posredni cilji so:

 • Proizvodnja kvalitetnih izdelkov
 • Omogočanje sledljivosti proizvodnje
 • Izdelovanje in certificiranje izdelkov kakovosti
 • Inteviziranje proizvodnje
 • Ponuditi kupcem nove izdelke in boljše možnosti pakiranja

5. Pričakovani rezultati

 • Izboljšanje kvalitete izdelkov
 • Skrajšanje časa za izvedbo naročil kupcev,
 • znižanje stroškov pridelave,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • izboljšanje produktivnosti,
 • povečanje palete lastnih proizvodov vrhunske kvalitete,
 • povečanje tržnega deleža s povečanjem prodaje na domačem in predvsem na tujih trgih,
 • širitev na nove trge v Evropi in globalno,
 • doseganje stabilne in trajne rasti.

1.Naziv aktivnosti

VZPOSTAVITEV KRATKE DOBAVNE VERIGE ZNOTRAJ BLAGOVNE ZNAMKE DIŠI PO PREKMURJU

2. Povzetek

Cilj ukrepa M16 je pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. Namen podukrepa M16.4 je vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.

Podpora je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. V okviru projekta želimo vzpostaviti kratko dobavno verigo med rejci prašičev, lokalnimi proizvajalci različnih kmetijskih proizvodov.

3. Daljši opis

V okviru projekta želimo vzpostaviti kratko dobavno verigo med rejci prašičev, lokalnimi proizvajalci različnih kmetijskih proizvodov. Organizator kratke dobavne verige bo del kupljenih surovin tudi predelal v končne izdelke ter bo skupaj s kupljenimi izdelki prodal na lokalnem trgu. Večji del prodaje izdelkov bo prodal v svojih prodajalnah, del prodaje pa bo izvedel tudi preko drugih prodajnih poti: prodaja po premičnih stojnicah, preko spletne trgovine in prodaje javnim zavodom. Partner bo izvedel tudi več promocijskih aktivnosti v smeri promocije posameznih partnerjev v projektu in tudi skupne kratke dobavne verige.

Podjetje Kodila d.o.o. bo nadgradil obstoječe povezave med rejci prašičev in drugimi ponudniki različnih izdelkov iz lokalnega okolja. Z rejci prašičev, ki so vključeni v projekt bo vzpostavil dodatna pravila za rejo prašičev, ob tem pa zagotovil celoten odkup prašičev z višjo ceno kot se giblje na trgu. Ponudnikom različnih izdelkov bo omogočil prodajo v trgovinah podjetja in tudi po drugih prodajnih poteh. Tudi s temu ponudniki bo sklenil dolgoročno pogodbo o sodelovanju. Inovativnost projekta bo tudi v tem, da bo za prodajo vina pripravil celostno podobo embalaže in izdelal embalažo (vrečke, darilna embalaža, embalaža za transport, kozarci za vino…). Za celotni sistem kratke dobavne verige, blagovne znamke Diši po Prekmurju in trgovine podjetja Kodila d.o.o. pa bo izvedel obširno promocijo v medijih.

4. Cilji

Cilji projekta so :

 • vzpostaviti prodajno verigo rejcev prašičev, lokalnih ponudnikov različnih izdelkov in podjetjem Kodila d.o.o. z namenom prodaje njihovih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu.
 • Posledično tudi povečati prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu.
 • S krajšimi dobavnimi verigami želimo zmanjšati obremenitev okolja zaradi prevoza proizvodov.

5. Pričakovani rezultati

 • Organizirana kratka dobavna veriga znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju, ki vključuje 11 partnerjev
 • Organizacija promocije na 5 javnih dogodkih
 • Promocijo projekta se bo izvedlo preko petih komunikacijskih sredstev
 • Izdelana vzorčna embalaža za vino (vrečke, darilna embalaža, transportna embalaža)
 • Nakup kozarcev za izvajanje promocije in prodaje vina
 • Delovanje kratke dobavne verige znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju še po končanem projektu

1.Naziv aktivnosti

REJA PRAŠIČEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI

2. Povzetek

V okviru danega EIP projekta želimo razviti poslovni model reje prašičev za izdelke višje kakovosti oziroma izdelke, ki sledijo okusu in pričakovanjem najbolj zahtevnih potrošnikov. Pridobljena znanja in izkušnje bodo osnova za razvoj dolgoročnega partnerstva med kmetijami, ki prašiče redijo in odkupovalcem, proizvajalcem mesnih izdelkov, ki razvija svoj marketinški pristop do potrošnikov. S projektom se bo vzpostavil sistem pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti, ki bo prilagojen slovenskim razmeram.

3. Daljši opis

Aktivnosti bodo zajemale seznanitev s primeri dobrih praks, testiranjem in optimizacijo sistema reje prašičev, z oceno ekonomičnosti testiranih sistemov oz. določitvi polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen bo v sklopu projekta izveden preizkus različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in genotipi na partnerskih kmetijah, ter izpeljana evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Izvedene bodo tudi aktivnosti prenosa znanja do uporabnikov. S pridobljenimi rezultati projekta bomo seznanili strokovno javnost in rejce, ki v pitanju prašičev na višjo težo vidijo svoj potencial. Skozi objave v medijih, pripravo navodil in delavnic s strokovnjaki kot tudi rejci bomo pridobljeno znanje delili in poskušali povezati rejce na eni strani in predelavo na drugi strani.

4. Cilji

Splošni cilj projekta je postavitev sistema pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti prilagojenega slovenskim razmeram.

Projekt bo neposredno prispeval k postavitvi sistema pitanja prašičev na višjo težo za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, v okviru katerega bodo kmetije dobile tehnološka in ekonomska navodila o reji prašičev (pasemska struktura, način krmljenja, tehnologija reje, …) na drugi strani pa predelovalna industrija surovino za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Nove prakse in procesi povezani z vzpostavljanjem verige od reje prašičev do proizvodov, ki bodo preučevani v projektu, bodo ob koncu projekta opisani/predstavljeni kot model reje prašičev na večje teže, ki ga bo mogoče implementirati tudi na druge slovenske kmetije (prenos pridobljenih znanj in izkušenj širše) z manjšimi prilagoditvami.
Projekt bo omogočil vzpostavljeno in delujoče partnerstvo med kmetijskimi gospodarstvi, svetovalnimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter drugimi sodelujočimi, kjer bo vzpostavljeno zaupanje, osebno poznavanje ter neposredna komunikacija, ki omogoča tekoče izvajanje aktivnosti in pretok znanja med RR in kmetijsko prakso v okviru reje prašičev in predevale prašičjega mesa.
Z namenom prenosa znanja do ključnih ciljnih skupin in multiplikatorjev (oseb, ki razširijo rezultate naprej) bo tekom trajanja EIP projekta, še zlasti pa v tretjem letu, izvedenih več dogodkov s praktičnimi demonstracijami oz. preizkusi in tudi preko predstavitev rezultatov strokovni in širši javnosti ter medijem.

5. Pričakovani rezultati

 • Vzpostavljeno in delujoče partnerstvo
 • Izdelana analiza stanja glede pitanja prašičev na višjo težo na primerih dobrih praks iz tujine
 • Zaključeni preizkusi pitanja prašičev na višjo klavno težo pri različni pasemski strukturi in različnem načinu krmljenja živali
 • Izdelana internetna aplikacija za ugotavljanje ekonomičnosti prašičjerejske proizvodnje na kmetijah in spremljanje ponudbe plemenskega materiala za rejce prašičev
 • Ugotovljeno stanje glede kvalitete predelave mesa zrejenega v okviru poskusov na kmetijah
 • Izvedeni panožni krožek za rejce prašičev v obsegu 3 srečanj in skupnem trajanju 9 ur
 • Izdelane kalkulacije in analiza ekonomičnosti pitanja prašičev na višjo težo
 • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa sistema pitanja na višjo težo za izdelke višje kakovosti v prakso (elektronsko gradivo)
 • Izdelano poročilo o izvedbi poskusov na kmetijah
 • Izdelava poslovnega modela pitanja prašičev na višjo težo za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti
 • Izdelane kalkulacije in analiza ekonomičnosti pitanja prašičev na višjo težo
 • Demonstracija pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji kmetije za najmanj 3 druge kmete
 • Izvedeno predavanja ali delavnice s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za kmetijska gospodarstva na treh lokacijah
 • Izvedeno predavanje ali delavnice s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za strokovnjake s področja kmetijstva
 • Organizacija strokovnega dogodka za strokovnjake za najmanj 10 udeležencev
 • Izvedene objave v klasičnih in digitalnih medijih v zadnjih 12 mesecih projekta (minimalno 8 objav): strokovne ali znanstvene publikacije, časopis, revija, televizija, radio, spletna stran vodilnega partnerja ali družbeno omrežje
 • Izvedena ključna konferenca na kateri se bodo predstavili podatki, znanja, analize, priporočila in zaključki, ki so nastali v okviru projekta.

Ključna praktična priporočila, ki bodo nastala v okviru projekta EIP:

 • Izdelava poslovnega modela pitanja prašičev na višjo težo za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti – izdan tiskani priročnik
 • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa sistema pitanja na višjo težo za izdelke višje kakovosti v prakso (elektronsko gradivo)
 • Izdelan načrt trženja in vstopa na trg za prodajo izdelkov višje kakovosti iz mesa prašičev pitanih na višjo težo